Home

Partiet Nye Politikere søger opstilling til Folketingsvalg.

 

Nye Politikere er et parti under skabelse og vi vil forsøge at blive opstillingsberettiget ved brug af NEM-ID. Først når dette er indenfor rækkevide, vil vi optage medlemmer og få mere struktur på partiet samt søge kandidater til opstilling.

 

Såfremt du ønsker at Nye Politikere søger opstilling til Folketinget kan du blive stiller for os ved at sende os din e-mail på følgende adresse: stiller@nyepolitikere.dk

 

Du skal i din e-mail angive, at du ønsker at blive stiller for Nye Politikere.

 

Vi skal samle over 20.000 stillere for at bliver opstillet til folketingsvalg og du kan kun være stiller for et parti af gangen. Såfremt du ønsker at blive stiller for Nye Politikere skal du sende os en e-mail, som vi sender til ministeriet, som efter 7 dage sender dig et link til den e-mail adresse som du har oplyst og du kan så blive stiller for Nye Politikere ved hjælp af NEM-ID. Du kan naturligvis tilbagekalde dit tilsagn om at være stiller for os efterfølgende.

Du skal IKKE sende os dit cpr-nummer da vi ikke ønsker at ligge inde med stillers personnummer. Vi betragter dit cpr-nummer som personligt og os uvedkommende.

 

Vi vil værdsætte om du kan sende dette link: nyepolitikere.dk til dine venner og bekendte med henblik på, at de kan overveje sagen. Der er behov for Nye Politikere på Borgen.

 

Nye Politikere er et parti som vil have genskabt det repræsentative demokrati og genskabt respekten for borgernes rettigheder hos myndighederne. Vi vil kunne samarbejde med både rød og blå side i Folketinget såfremt der ikke sker urimelig forskelsbehandling af borgerne. Vi vil gå efter indflydelse såfremt grundlaget er til stede uanset politiske farver.

 

Nye Politikere ønsker at antallet af medlemmer af Folketinget nedsættes fra de nuværende 179 medlemmer, som Grundloven maksimalt tillader, til 99 medlemmer. For at hindre pladserne i Folketinget bliver til levebrødsstillinger vil vi stemme for at folketingsmedlemmerne, efter 10 år med folketingsgage, automatisk nedsættes til maksimale dagpenge således, at vi undgår de politiske familie-klaner kan dominere folkestyret i årtier. Vi ønsker ikke amerikanske tilstande med politiske familie-klaner.

 

Nye Politikere stiller krav om, at partiets kandidater har minimum 5 års erhvervserfaring og vi optager ikke parti-beduiner i gruppen som i valgperioden ønsker at skifte parti. Vores holdning er, at hvis man ikke længere er medlem af det parti man blev valgt til at repræsentere bør man forlade sin plads i Folketinget. Parti-shopping er efter vores mening udtryk for manglende respekt for vælgerne.

 

I Folketinget er der en voldsom overrepræsentation af akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring hvilket betyder, at det repræsentative demokrati ikke længere er eksisterende. Der mangler i den grad valgte repræsentanter for ansatte i det private erhvervsliv i Folketinget således, at et begreb som rettidig omhu kan blive tillagt betydning.

 

Skandalerne med IC4 tog, helikoptere som ikke kunne flyve og IT systemer til milliarder som aldrig kom til at virke, skal ikke længere accepteres. Der skal være ansvarlige for alle større projekter som myndighederne igangsætter, samt gøres ansvar gældende for dem som svigter. Samfundets investeringer skal behandles med respekt og ansvar.

 

Akademikernes dominans i Folketinget har skadet folkestyret og skabt en politisk loge/adel som end ikke kan acceptere samme pensionsalder som resten af samfundet. Planen om at forhøje gagerne til Folketingets medlemmer med 15 % var aftalt mellem partierne i Folketinget, men blev aflyst af frygt for vælgernes reaktion. 30 % skulle landets borgmestre have haft i lønstigning, fordi de ønskede at komme op i nærheden af samme niveau som de kommunale chefer. Akademikernes fest blev midlertidigt aflyst.

 

Der er skabt en juridisk kultur hos myndighederne, hvor man ikke længere kan kende forskel på ret og uret. Da kron-juristerne fremstillede en nød-løgn sammen med justitsministeren og PET til brug overfor Folketinget fik man tre købe-dommere til at godkende brugen af nød-løgn overfor Folketinget. Efterfølgende fik man en tidligere præsident for Højesteret til, at underkende brugen af nød-løgn. Dette til trods flyttede man blot departementschefen fra justitsministeriet til kirkeministeriet med fuld løn og pension. Kontorchefen som havde medvirket til at fremstille nød-løgn til Folketinget blev belønnet med en stilling som landsdommer i Østre Landsret. En direktør i Odense kommune, som systematisk havde begået lovbrud, fik 4,5 million i afskedsgave og en direktør i region Syd Danmark, som havde samarbejdet med Carl Holst, fik over 5 millioner i afskedsgave. Det er Nye Politikeres holdning at systematiske lovbrud samt embedsmænds brug af lyst- eller nød-løgn skal medføre bortvisning uden afskedsgave. Embedsmænd som lyver eller begår lovbrud skal ikke fremover være embedsmænd. Det vil DJØF formentlig finde helt urimeligt.

 

Det skal indføres ved lov, at såfremt man hæver fratrædelsesgodtgørelse hos offentlige myndigheder, kan man ikke tiltræde samme stilling igen.

 

SKAT er blevet en organisation som bruger direkte kriminelle metoder overfor borgerne som vi så det i sagerne Helle Thorning og Kasi-Jesper Nielsen. Justitsmordet på Camilla Vest og ægtefælle hvor SKAT fik en dom på et år og ni måneders fængsel, uden der var skyggen af et lovgrundlag, udstillede hvor ringe respekt SKAT har for borgernes retssikkerhed og en dommer svigtede fatalt. Der er behov for en udrensning af ledelsen i SKAT samt en fundamental mentalitetsændring i hele organisationen. Kammeradvokatens rolle som rådgiver for SKAT skal belyses og det skal sikres at statens advokat ALDRIG medvirker til at krænke borgernes retssikkerhed.

 

SKATs samarbejde med tre storbanker om, at overføre mindst 9 milliarder til kriminelle med hemmelige konti i udlandet, skal opklares og de kriminelle skal straffes. Storbankerne skal stilles til ansvar for deres medvirken til velfærdstømningen på lige fod med selskabstømmersagerne. Ansatte hos SKAT, som har svigtet, skal stilles til ansvar for deres svigt. SKAT lader til at være blevet en stat i staten med en ledelse, som ikke har kontrol med selv de mest fundamentale funktioner i SKAT. Milliarderne bankoverføres uden skyggen af kontrol til kriminelle. Der er behov for store ændringer samt en ny ledelse i SKAT. De ”regeringsduelige” partier har på skift vist, at de ikke magter at få bragt orden i SKAT. SKAT er blevet et problem som ingen af akademikerne på Borgen magter at få til at fungere blot rimeligt. Ulovlighederne hober sig op og milliarderne fosser ud af SKAT.

 

EU har svigtet groft under både euro-krisen og nu flygtningekrisen. Schengen-aftalerne bliver overholdt med samme foragt som euro-aftalerne. EU tillader lande at overtræde aftaler og endda lave skattely for at unddrage skatter i andre EU-lande. EU synes at skabe flere problemer end de løser. EU rummer flere problemer end løsninger.

 

Flygtninge som har krav på ophold i Danmark skal indlogeres i teltlejre hvor de undervises på eget sprog af egne inden de kan rejse tilbage og genopbygge deres hjemland ganske som tyskerne så dygtigt gjorde det efter anden verdenskrig. Mens flygtninge opholder sig i landet kan de lære om demokrati, respekt for andre religioner og respekt for kvinders ligestilling. Men flygtninge fra mellem østen og Afrika skal ikke integreres i Danmark. Kun kvoteflygtninge skal integreres.

 

At flygtninge tildeles de boliger som danskere i mere end 40 år har stået på venteliste til er urimeligt og gør danskerne til andenrangsborgere i eget land. Det er også uacceptabelt at hjemløse danskere ikke har samme muligheder for overnatning om vinteren som flygtninge. Danske statsborgere skal ikke være andenrangsborgere i eget land.

 

Der sker en negativ forskelsbehandling af lejerne i forhold til boligejerne. Man gav boligejerne 800 millioner i skattelettelser og lejerne samt dem med andelsboliger fik til gengæld 250 millioner i skattestigninger. Man må behandle lejere og ejere på samme måde når det handler om grundskatter. Lejerne, som har vundet flere sager om ulovlige grundskatter, skal have de ulovlige grundskatter tilbagebetalt og millionerne skal ikke strande i de almene boligselskaber. Der er opstået en juridisk kultur hvor myndighedernes jurister ikke længere kan skelne mellem ret og uret, men udnytter loven til egen fordel imod borgerne. Loven skal beskytte borgerne mod myndighederne og sikre alle bliver behandlet med rimelighed og er lige for loven.

 

De ”regeringsduelige” partier har fået vedtaget en offentlighedslov så myndighederne kan skjule de dunkle sager for borgerne. Den lov skal rulles tilbage og der skal afsættes et millionbeløb på finansloven som medierne kan søge om til undersøgende journalistik så alle de hemmeligholdte dokumenter og politiske rævekager kommer frem i lyset.

 

Juristerne i det offentlige skal lære, at kende forskel på ret og uret.

 

Vi vil gerne have genindført følgende fra Jydske Lov som Kong Valdemar Sejr gav i Vordingborg i marts 1241:

 

”I Jydske Lov står at ingen lov må vedtages som strider mod menigmands retfærdighed.

 

Lovgivere og dommere som krænker denne lov skal stå til regnskab herfor og fratages deres høje embeder.”

 

I Jydske Lov står yderligere:

 

”Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alles deres tarv, som bor i landet.”

 

Folketinget og juristerne har skabt et regime hvor jura er sat over ret og uret, hvorfor Nye Politikere ønsker en oprydning af love og regler således, at budskabet fra 1241 bliver tydeligt, også i dette årtusinde.

 

Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling skal tillægges langt større betydning og overtrædelse af Grundlovens bestemmelser skal straffes. Krænkelser af Grundloven skal medføre at man mister sit offentlige embede uden kompensation.